Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Documents
Inici
Actes pendents d'aprovar
PLE2022/12 ordinari 15/12/2022
PLE2022/13 extraordinari amb urgència 22/12/2022
Propostes
Intervenció
Informe de seguiment trimestral MINHAP 4t 2022 Expedient 1754/2023 238
Aprovació del contracte programa entre l'Ajuntament de Canet de Mar i la Fundació Els Garrofers Expedient 2242/2023 370
Aprovació modificació de crèdit 07/2023 Transferències de crèdit Recursos Humans increment 2,5% Expedient 1627/2023 508
Aprovació modificació de crèdit 08/2023 Transferències de Crèdits Recursos Humans, adequació llocs de treball Expedient 1627/2023 553
Desestimació sol·licitud revisió tarifes d'aigua Expedient 1657/2022 1360
Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits. Factures Fase O Expedient 1629/2023 511
Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits. Factures Fas ADO Expedient 1629/2023 514
Tresoreria
Donar compte al Ple de l'informe sobre morositat previst a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, corresponent al període 2022 4T Expedient 1754/2023 505
Donar compte al Ple de l'informe sobre el període mitjà de pagaments corresponent al període 2022/4T Expedient 1754/2023 504
Aprovació de la rectificació d'error material en l'Annex II de l'acord de modificació d'ordenances fiscals per l'exercici 2023 i següents Expedient 1216/2022 2843
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança general reguladora de preus públics Expedient 3016/2022 5759
Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals Expedient 1216/2023 704
Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa Expedient 1216/2023 737
Recursos Humans i Organització
Aprovació increment retribucions empleats públics segon la LPGE Expedient 3002/2023 476
Reconeixement extrajudicials de crèdits_variables de nòmina extemporànies Expedient 1514/2023 569
Reconeixement extrajudicial de crèdits - Aprovació desplaçaments agent Policia Local Expedient 1516/2023 593
Secretaria
Resolució de procediment d'imposició de penalitat a la UTE Guingueta Passeig Marítim Expedient 2582/2022 3103
Resolució de procediment d'imposició de penalitats a la UTE Guingueta Passeig Marítim Expedient 2582/2022 4481
Devolució garantia definitiva dipositada per l'empresa decent de la concessió d'obra pública per a la construcció i l'explotació d'un edifici aquàtic cobert i hotel d'entitats Expedient 1388/2021 401
Desestimació de la sol·licitud d'indemnització per la suspensió d'obres per la COVID Expedient 1379/2019 61
Desestimació de la sol·licitud de revisió extraordinària de preus en el contracte d'obres de rehabilitació del teatre Odèon Expedient 1379/2019 61
Urbanisme
Aprovació de l'Acta Operacions per a la Delimitació amb Arenys de Mar Expedient 1004/2022 1654
Promoció Econòmica i Turisme
Ratificació de la modificació d'estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme Expedient 1207/2023 485
Mobilitat
Aprovació modificació tarifes taxis 2023 Expedient 2367/2023 6
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar Expedient 1217/2021 2983
Alcaldia
Ratificació del Decret de la 4a Tinència de l'Alcaldia 2022/2690, de 19 de desembre, d'aprovació de la diagnosi i el Pla Local de Joventut de Canet de Mar 2022-2025 Expedient 1286/2022 5613
Ratificació del Decret d'Alcaldia 2023/61, de 10 de gener, de designa del representant de l'Ajuntament de Canet de Mar en el conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme per a una borsa de treball de policies locals Expedient 1376/2022 2297
Ratificació del Decret d'Alcaldia 2022/2738, de 22 de desembre, d'aprovació del Pla Intern d'Igualtat de Gènere 2023-2026 de l'Ajuntament de Canet de Mar Expedient 1287/2022 5603
Aprovació de la renúncia al dret de rescat de l'habitatge Manel Busquets, 3, 1r 2a Expedient 1592/2022 839
Nomenament representant suplent del grup municipal del PSC a la Comissió Informativa General Expedient 1020/2023 178
Moció del grup municipal de Primàries Canet de Mar, per instar el Govern de Catalunya en la recuperació de dèficit fiscal per a les institucions catalanes, especialment les municipals Expedient 1029/2023 647
Moció del grup municipal de la CUP per a l'estudi de la municipalització de la gestió d'aigua a Canet de Mar Expedient 1029/2023 807
Precs i preguntes
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   426 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
03:31:27   Sense intervencions